St. Pierre Fourier Stichting


Fiscaal nummer / RSIN: 001150492

Kamer van Koophandel: 17115978

Historie

De St. Pierre Fourier Stichting is opgericht op 14 juli 1903 als rechtspersoon voor de Zusters Kanunnikessen van de Heilige Augustinus in Nederland. Als zodanig was zij de eigenaar van roerende en onroerende goederen van de Orde.

Door het administreren, beheren en het behartigen van alle zakelijke belangen, heeft de stichting het mogelijk gemaakt dat de zusters zich wijdden aan het verwezenlijken van hun doelstelling …”onderricht aan jeugd in de ruimste zin van het woord en wel tegen een zekere vergoeding maar gratis voor kinderen uit arme gezinnen….” (bron: statuten 1903).


In de loop van de 20ste eeuw zijn de statuten enige malen aangepast aan veranderende situaties. De doelstelling echter is in wezen dezelfde gebleven, zij het wel enigszins uitgebreid,In 1958 heeft ’s Rijks belastingdienst te Breda schriftelijk (R 911/193II) verklaard dat de St. Pierre Fourier Stichting werd toegelaten als rechtspersoon bedoeld in art. 24 sub. 1 van de Successiewet, omdat zij een algemeen maatschappelijk doel beoogt.


De Zusters Kanunnikessen waren voorheen een zelfstandig onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland en als zodanig werd de stichting erkend als een kerkelijke rechtspersoon. Naarmate het aantal Zusters afnam zijn op 16 juni 2005 de statuten dusdanig aangepast dat de stichting niet meer onder kerkelijk doch onder Nederlands Recht valt.


Het bestuur van de stichting kreeg met deze statutenwijziging een zelfstandige verantwoordelijkheid, maar met behoud van haar oorspronkelijke doelstelling, waaronder de zorgplicht voor de nog overgebleven religieuzen (financiering van levensonderhoud, woonruimte, verzorging, et cetera).


De Nederlandse Zusters Kanunnikessen waren een onderdeel van een internationale Congregatie en hebben altijd veel contacten onderhouden met congregatiegenoten in andere landen zowel in Europa als daarbuiten. Ze hebben elkaar altijd waar nodig en mogelijk geholpen.


In de doelstelling van de stichting is opgenomen dat de stichting deze onderlinge solidariteit moet handhaven en voortzetten. Als gevolg van deze historische band is de jaarlijkse bijdrage aan de Congregatie een substantieel onderdeel van het giftenbudget.


Voorts kan het hoofdbestuur van de Congregatie vervolgverzoeken indienen voor financiële hulp aan projecten in landen waar de Congregatie financiële steun nodig heeft om haar doelstelling te realiseren. Waarbij de Congregatie, net als andere begunstigden, haar aanvragen dient te motiveren en achteraf verantwoording dient af te leggen.


De stichting heeft haar vermogen in Nederland opgebouwd en beheerd en zal daarom ook een belangrijk deel van haar inkomen schenken aan Nederlandse goede doelen.


Voor iedere donatie geldt dat zij, met uitzondering van de donatie aan de Congregatie zelf, dient bij te dragen aan de opvoeding, de vorming en het onderwijs aan volwassenen en kinderen in alle landen.

Organisatie

Bestuur
E.M.C. Baake (secretaris)

E.J.Ph. Bijnsdorp

L.P. van der Kroft (voorzitter)


Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen bestuurdersvergoeding. De Stichting kent geen medewerkers. Veel van de uitvoerende werkzaamheden worden door bestuursleden uitgevoerd. Twee van de bestuursleden factureren op kwartaalbasis een vast bedrag (inclusief BTW) als compensatie voor deze operationele werkzaamheden. Het derde bestuurslid ontvangt hetzelfde bedrag onder aftrek van sociale premies en belasting. Verdere onkosten worden door de bestuurders niet gedeclareerd. Deze regeling is destijds opgesteld na consultatie met de Belastingdienst en al een zeer groot aantal jaren van kracht. De vergoeding is over deze periode niet geïndexeerd. In 2011 heeft de Stichting aan de Belastingdienst 's-Hertogenbosch nog een bevestiging gevraagd en van haar ontvangen dat deze regeling passend is voor deze Stichting. In 2018 is dit andermaal bevestigd door de Belastingdienst (Eindhoven).

Doelstelling


1. De stichting heeft ten doel na de ontvangst van een aanvraag daartoe tot het geven van donaties - binnen de regels voor de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) – met name:


a.) donaties aan de Congrégation Notre Dame Chanoinesses de Saint Augustin, statutair gevestigd te Rome, feitelijk gevestigd in Fontenay-sous-Bois in Frankrijk (hierna ook te noemen 'Congregatie'), zulks voor de opvoeding, vorming en onderwijs van en aan volwassenen en kinderen in alle landen, alsmede voor het functioneren van de Congregatie zelf, alles op verzoek en in overleg met het hoofdbestuur van de Congregatie;
b.) donaties aan kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut beogende instellingen, zulks buiten congregatieverband waar ook ter wereld, vooral ook in Nederland
c.) donaties aan groepen en personen ten einde deze in staat te stellen zelf vorm te geven aan hun leven en samenleving.

2. Gezien het feit dat het vermogen van de stichting enerzijds zijn oorsprong heeft in de Nederlandse provincie van genoemde Congregatie en anderzijds zijn oorsprong heeft in de Nederlandse Staat geven voormelde doelstellingen sub a, b en c, in die volgorde de belangrijkheid aan van de doelstellingen. Dat neemt niet weg, dat de sub b en c bedoelde donaties jaarlijks een belangrijk deel vande revenuen van de stichting kunnen betreffen.

3. Het bestuur is eerst gerechtigd revenuen aan te wenden voor uitvoering aan de doelstelling, nadat zij heeft voldaan aan de verplichting van de stichting inhoudende, dat zij alle kosten van de Nederlandse provincie van genoemde Congregatie, waaronder metname begrepen alle kosten van onderhoud van hen, die op een augustus twee duizend vier lid waren van de Nederlandse Provincie van genoemde congregatie, voldaan heeft.

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan

Het bestuur stelt periodiek haar beleidsplan vast.


Het meest recente beleidsplan treft u hier aan: Beleidsplan St. Pierre Fourier.

Verantwoording


Certificaathouder in Language Institute Regina Coeli B.V.

Een belangrijk deel van het vermogen van de stichting bestaat uit het bezit van alle certificaten van aandelen in Language Institute Regina Coeli B.V. Het juridisch eigendom rust bij het Stichting Administratiekantoor Regina Coeli. Het economisch belang in het taleninstituut is een activa zoals bedoeld in Artikel 1b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, lid 2c. Als economisch eigenaar van het Taleninstituut ontvangt de St. Pierre Fourier Stichting, indien de bedrijfsvoering dit toelaat, een dividend.

Het Taleninstituut wordt gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode met als basis de nettovermogenswaarde. Uit de staat van baten en lasten blijkt dat de waarde van het taleninstituut in 2023 is toegenomen.


Beleggingsresultaat

Het rendement op de beleggingsportefeuille bedroeg +9,45%, na alle kosten. Dit resultaat is passend gezien het risicoprofiel van de effectenportefeuille.


Vooruitzichten

De wereldwijde aandelenmarkten zijn in 2024 op dezelfde positieve voet verder gegaan als ze in 2023 waren geëindigd. Sinds november is het beleggerssentiment optimistischer geworden over de kans op een "zachte landing" van de Amerikaanse en Europese economieën. De economische indicatoren bleven veerkrachtig en er kwam geen belangrijk nieuws om dit groeiende optimisme te temperen.

De sociaal-politieke achtergrond ziet er fragieler uit dan vorig jaar. Gewapende conflicten in het Midden-Oosten, de oorlog in de Oekraïne en aanhoudende handelsspanningen (niet in het minst rond halfgeleiders) tussen Amerika en China hebben allemaal bredere implicaties voor de wereldeconomieën, of het nu gaat om energieprijzen, verstoringen in de toeleveringsketen of zelfs de-globalisering.


De ontwikkeling op de kapitaalmarkt heeft een beperkte invloed op de uitkeringen van de Stichting voor de komende jaren. Om geen onnodige risico’s te nemen, worden voldoende liquiditeiten aangehouden. Hoewel het vermogen onder het stamvermogen ligt, is het bestuur voornemens om haar giftenbudget van ca EUR 900.000 (inclusief donaties via de Congregatie) voor 2024 te handhaven.

STAAT VAN BATEN & LASTEN 

BESTEDINGEN

PUBLICATIEPLICHT ANBI

Verslag van de activiteiten


De hoogte van het goede doelen bedrag wordt bepaald door het verschil tussen het doelvermogen (vastgesteld per 2005) en het daadwerkelijke vermogen zoals berekend in de jaarrekening.

Als gebruikelijk tot nu toe is een bijdrage, in totaal groot € 372.600, in maandtermijnen uitgekeerd aan de Congregatie. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. kantoorkosten, werkzaamheden, reizen, internationale ontmoetingen van verantwoordelijken met betrekking tot congregatie zaken, permanente educatie op internationaal niveau, ondersteuning van medezusters in landen waar men niet in staat is om zichzelf te financieren.

Aan de solidariteitsfondsen van de Konferentie Nederlandse Religieuzen voor maatschappelijke en pastorale projecten in binnen- en buitenland is het afgelopen jaar wederom een bedrag toegekend.

Buiten de gift aan het Generalaat is geografisch gezien 36% van het giftenbudget uitgekeerd aan organisaties die zich richten op Nederland en het overige deel aan organisaties die buiten Nederland actief zijn. Er werd voorrang verleend aan projecten die op meerdere pijlers berusten. Daar waar de volwassenen geholpen worden om door zinvol werk hun leefomstandigheden te verbeteren, kunnen kinderen naar school. Projecten die zich in het bijzonder richten op vrouwen hebben voorrang.

Boek

Op 7 augustus 2019 overleed Zr. Annette Heere. Zij was de laatste Zuster van de Nederlandse Congregatie van de Kanunnikessen van de Heilige Augustinus. In dit boek geeft Zr. Annette Heere een unieke inkijk in de ontstaansgeschiedenis van Taleninstituut Regina Coeli, beter bekend als ‘de Nonnen van Vught’.


Annette Heere geeft met dit boek, mede dankzij het zeer complete archief van de congregatie, een uniek inzicht in de groei van meisjesinternaat naar toonaangevend opleidingsinstituut. Een ontwikkeling die mogelijk was dankzij de kwaliteiten van de zusters en hun doorzettingsvermogen; vernieuwend en grensverleggend waren ze.


In de 60’er jaren ontwikkelt zich vanuit het eenvoudige idee van talenonderricht aan volwassenen, zonder businessplan, nagenoeg zonder beginkapitaal en met de bedoeling ‘uit de kosten te komen’, een gezond bedrijf dat hoog gekwalificeerd talenonderricht aanbiedt in een gastvrije omgeving, waar bekende en minder bekende cursisten zich een vreemde taal eigen maken.


Op een bijzondere wijze beschrijft Annette Heere hoe de zusters, trouw aan de opdracht, grenzeloos toegewijd, puttend uit de rijke bron van het kloostercollectief, meebewegend met de tijd, onbaatzuchtig dienstbaar zijn aan een ideaal; de wereld verbinden door educatie in taal en cultuur. Hoewel er tegenwoordig geen zusters meer werkzaam zijn op het Taleninstituut, zijn de oorspronkelijke geest en bezieling er nog steeds voelbaar.